Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Syyskokous – Höstmöte 29.11.

Hyvä Varsinais-Suomen Kylät ry:n jäsen       2.11.2022

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään:

Aika:    Tiistai 29.11. klo 18:30
Paikka:  Askaisten Holvi, Askaistentie 751 Masku/Askainen

Yhdistyksen syyskokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat.

Esityslista

1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6.    Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
7.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8.    Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille tilintarkastajat
9.    Käsitellään muut esille tulevat asiat

Tervetuloa vaikuttamaan!     Kahvitarjoilu

Hallituksen puolesta

Henrik Hausen            Tauno Linkoranta
puheenjohtaja              sihteeri

***

Bästa medlem i Egentliga Finlands Byar rf         2.11.2022

Välkommen på föreningens stadgeenliga höstmöte, som hålls:

Tid:    Tisdagen den 29.11. kl 18:30
Plats:  Askaisten Holvi, Askaistentie 751, Masku/Askais

På föreningens höstmöte behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista

1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3.    Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört
4.    Godkännande av föredragningslistan
5.    Fastställande av verksamhetsplanen, budgeten samt storleken på medlemsavgiften för nästa kalenderår
6.    Fastställande av antalet styrelsemedlemmar
7.    Val av styrelseordförande och övriga ledamöter
8.    Val av en eller två revisorer samt suppleanter till dem
9.    Övriga ärenden

Välkommen med för att påverka! Kaffeservering.

Å styrelsen vägnar

Henrik Hausen               Tauno Linkoranta
ordförande                       sekreterare